Verkeer

In de centrumvisie (inclusief verkeersplan) is opgenomen dat het centrum van Zeist aantrekkelijker moet worden om te winkelen en te verblijven. De voorgenomen verkeersmaatregelen in het centrum dragen bij aan het weren van het doorgaand verkeer uit het centrum.

Met het weren van dit verkeer ontstaat een centrum waarin verblijven centraal staat. Dit draagt bij aan een groen, gezond en gastvrij centrum, aangezien minder ruimte aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden ingepast en meer ruimte ontstaat voor winkelend publiek en fietsers. Het centrum blijft voor autoverkeer en openbaar vervoer goed bereikbaar. Om de neveneffecten van de verkeersmaatregelen binnen het centrum op te vangen zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld.

1. Verkeersmaatregelen binnen het centrum: Verkeersbesluiten

Nadat de gemeenteraad in 2015 instemde met de centrumvisie en het bijbehorende verkeersplan, zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Die gesprekken hebben geleid tot een aanvullende maatregel op de Korte Steynlaan die onder andere het busstation ontlast. Het college heeft vervolgens de verkeerscirculatiemaatregelen in procedure gebracht. Belanghebbenden hebben daarop zienswijzen ingediend.

Verkeerscirculatiemaatregelen

Op 6 december 2016 heeft het college besloten de volgende verkeerscirculatiemaatregelen in procedure te brengen:

 1. afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan;
 2. openstellen busstation richting de Boulevard;
 3. afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer;
 4. afsluiten Geiserlaan ter hoogte van de Steynlaan;
 5. eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting de Weeshuislaan;
 6. afsluiten Rozenstraat ter hoogte van de Voorheuvel;
 7. afsluiten voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor busverkeer;
 8. afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van de Slotlaan;
 9. eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en de (korte) Weeshuislaan.

Vijf definitieve verkeersbesluiten

De 9 verkeerscirculatiemaatregelen zijn opgenomen in de volgende 5 verkeersbesluiten:

De 5 verkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Onderaan deze pagina onder de kopjes 'Achtergrondinformatie' vindt u meer informatie, zoals resultaten van berekeningen met het verkeersmodel en visualisaties van de verkeersmaatregelen.

Uitspraak rechtbank over verkeersplan Centrum

Binnen de beroepstermijn stond voor belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. Een aantal partijen had van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen.

Op 3 juli deed de rechtbank uitspraak.

2. Verkeersmaatregelen buiten het centrum: 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving'

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de desbetreffende wijken, wijkverkeersplannen met verkeersmaatregelen opgesteld. Deze maatregelen moeten de ongewenste verkeersstromen die door de verkeersmaatregelen in het centrum kunnen ontstaan opvangen. In de wijkverkeersplannen ‘Jagerlaan en omgeving’ en ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ zijn de verkeersmaatregelen opgenomen die de ongewenste effecten van de verkeersmaatregelen binnen het centrum moeten tegengaan.

De ontwerp-verkeersbesluiten voor het instellen van de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’ zijn ook op 16 januari 2017 gepubliceerd. Belanghebbenden konden tot 6 weken na publicatie van de ontwerp-verkeersbesluiten een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de heroverweging van het ontwerp-verkeersbesluiten.

Wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving'

Het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving' bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op de straten:

 1. Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan (behalve tussen de Krugerlaan en het hofje);
 2. Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 3. Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 4. Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan;

Op het ontwerp-verkeersbesluit zijn een aantal zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het verkeersbesluit.

Publicatie verkeersbesluit wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving'

Het verkeersbesluit met de verkeerscirculatiemaatregelen ‘Jagerlaan en omgeving’ (kenmerk 0238102) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie kunnen belanghebbenden binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.

Wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark'

In het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ wordt op verschillende wegen eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen. Voor deze verkeerscirculatiemaatregelen is op 16 januari 2017 een ontwerp-verkeersbesluit gepubliceerd.

Verschillende inwoners en organisaties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben geleid tot een heroverweging van het verkeersbesluit.

Eenrichtingsverkeer op de Stationslaan

Het college heeft besloten om het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationslaan van de Prins Hendriklaan naar Bethaniëlaan op te schorten. Deze verkeerscirculatiemaatregel is namelijk bedoeld om de verkeerssituatie ter hoogte van de basisschool te verbeteren en niet noodzakelijk voor het tegengegaan van de verkeerseffecten in het Wilhelminapark afkomstig van de verkeerscirculatiemaatregelen binnen het centrum. In overleg met de de omgeving wordt de komende periode onderzocht of een herinrichting ook niet voldoende is om verkeerssituatie ter hoogte van de school te verbeteren.

Eenrichtingsverkeer Professor Lorentzlaan

Over het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is met de aanwezigen gesproken over het moment waarop het eenrichtingsverkeer ingesteld moet worden; al dan niet gelijktijdig met de overige verkeerscirculatiemaatregelen uit het wijkverkeersplan. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst  heeft het college besloten om een uitzondering voor het bestemmingsverkeer aan het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan toe te voegen en het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan gelijktijdig met de overige maatregelen uit het wijkverkeersplan in te stellen.
Na 1 jaar wordt de verkeersmaatregel geëvalueerd door het meten van onder andere verkeersstromen en de bevindingen van de politie.

Bijbehorende verkeersmaatregelen

In het definitieve verkeersbesluit zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen:

 1. Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 2. Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard–Antonlaan;
 3. Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 4. Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan (met een uitzondering voor bestemmingsverkeer).

Publicatie verkeersbesluit wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark'

Het verkeersbesluit voor de verkeerscirculatiemaatregelen 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' (kenmerk 0238103) is 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden konden na publicatie binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.

Uitspraak rechtbank over wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark

Binnen de beroepstermijn stond voor belanghebbenden de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. Een aantal partijen had van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep aan te tekenen.

Op 3 juli deed de rechtbank uitspraak.

3. Infrastructurele plannen buiten het centrum

Naast de verkeerscirculatiemaatregelen worden op een aantal wegen buiten het centrum infrastructurele maatregelen getroffen:

 • Samen met een vertegenwoordiging van de Lindenlaan zijn aanvullende maatregelen opgesteld die de verkeersintensiteit moeten beperken.
 • Ook worden infrastructurele maatregelen genomen op de Bergweg. De route Steynlaan–Bergweg–Jacob van Lenneplaan wordt namelijk de alternatieve noord-zuid-route. Op het deel van de Bergweg zijn maatregelen nodig om deze verkeersstroom te faciliteren. De aanpassingen aan deze route moeten in september 2017 klaar zijn.

Wijkverkeersplannen fase 2

Uit de gesprekken met de bewoners voor het opstellen van de wijkverkeersplannen kwamen ook andere problemen naar voren op het gebied van inrichting (zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke kruispunten) en bijvoorbeeld parkeerbeleid. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier graag nog over in gesprek te willen. Dit wordt vormgeven in de tweede fase van de wijkverkeersplannen. De gesprekken van de wijkverkeersplannen fase 2 zijn inmiddels opgestart.

Achtergrondinformatie verkeersbesluiten binnen het centrum

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

“We vielen voor het pand vanwege de plek midden in de Slotlaan en de gezellige binnenruimte”. Aan het woord is Jeroen de Goede van Blink. Samen met Ron Schrijvers is hij eigenaar van het restaurant aan de Slotlaan.

Lees verder >>

Bouwvak

woensdag 25 juli 2018

De laatste maanden is gewerkt aan verschillende delen van het centrum van Zeist. Het grootste gedeelte van het gastvrije centrum met meer ruimte voor groen is nu klaar. Vanaf 30 juli start de bouwvak. Na de bouwvak worden de laatste winkelstraten heringericht.

Lees verder >>

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planning voor de herinrichting van het centrum aan te passen.

Lees verder >>

Gedicht ‘Ik ben jouw plein’ heeft een vaste plek gekregen op het vernieuwde marktplein.

Lees verder >>

De rechtbank heeft uitspraak gedaan over het verkeersplan Centrum. Ook deed zij uitspraak over het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark.

Lees verder >>