Verkeer

In de centrumvisie (inclusief verkeersplan) is op 3 maart 2015 vastgesteld dat het centrum van Zeist aantrekkelijker moet worden om te winkelen en te verblijven. De voorgenomen verkeersmaatregelen in het centrum dragen bij aan het weren van het doorgaand verkeer uit het centrum. Met het weren van dit verkeer ontstaat een centrum waarin verblijven centraal staat. Dit draagt bij aan een groen, gezond en gastvrij centrum, aangezien minder ruimte aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden ingepast en meer ruimte ontstaat voor winkelend publiek en fietsers. Het centrum blijft wel voor autoverkeer en openbaarvervoer goed bereikbaar.

Het proces tot nu toe

Voor het uitvoeren van het verkeersplan moeten verschillende verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum getroffen worden. Op 6 april 2016 zijn de bijbehorende de ontwerp-verkeersbesluiten voor het instellen van de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum gepubliceerd. Na deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om een zienswijze tegen een of meerdere ontwerp-verkeersbesluiten in te dienen. Parallel aan deze procedure zijn gesprekken gevoerd met de wijken Jagerlaan en omgeving en het Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark over aanvullende verkeersmaatregelen om de ongewenste effecten in deze wijken veroorzaakt door de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum te beperken. Hieronder gaan we verder in op:

 1. verkeersmaatregelen binnen het centrum
 2. verkeersmaatregelen buiten het centrum
 3. infrastructurele projecten buiten het centrum
 4. verkeerseffecten sloop tunnel

1. Verkeersmaatregelen binnen het centrum: Verkeersbesluiten

Naar aanleiding van de door inwoners ingediende zienswijzen zijn de besluiten heroverwogen. Op dinsdag 6 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten 5 van de 6 ontwerp-verkeersbesluiten als definitief verkeersbesluit in procedure te brengen. Het gaat om de volgende verkeersbesluiten:


In deze 5 verkeersbesluiten zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen:

 • afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan
 • openstellen busstation richting de Boulevard
 • afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer
 • afsluiten Geiserlaan ter hoogte van de Steynlaan
 • eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting de Weeshuislaan
 • afsluiten Rozenstraat ter hoogte van Voorheuvel
 • afsluiten voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor busverkeer
 • afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van de Slotlaan
 • eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en de (korte) Weeshuislaan

Daarnaast heeft het college besloten om de 6e verkeersmaatregel ‘instellen tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust’ niet verder in procedure te brengen.

Ook heeft het college besloten om het zesde verkeersmaatregel ‘instellen tweerichtingsverkeer Oude Arnhemseweg, tussen Montaubanstraat en Lommerlust’ niet verder in procedure te brengen. Reden is dat de Oude Arnhemseweg tot aan de Schaerweijdelaan in aanmerking komt voor een herinrichting. In het kader van deze herinrichting moet een integrale afweging worden gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat. Het al dan niet doorzetten van deze maatregel wordt betrokken in de herinrichting van de Oude Arnhemseweg.

5 definitieve verkeersbesluiten in procedure

Met het besluit van het college zijn de bovengenoemde 5 verkeersbesluiten definitief geworden. Deze besluiten zijn op 16 januari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Op de website www.zeist.nl en deze website is informatie te vinden over de verkeersbesluiten. Op deze website kunt u achtergrondinformatie vinden, zoals resultaten van berekeningen met het verkeersmodel en visualisaties van de verkeersmaatregelen (zie o.a. laatste alinea; achtergrondinformatie).

Binnen de inzagetermijn staat voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. Het is dan aan de rechter om een oordeel te vellen. Contact opnemen met de gemeente heeft geen zin.

2. Verkeersmaatregelen buiten het centrum: Wilhelminapark Lyceumkwartier-Zuid en Jagerlaan en omgeving

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de desbetreffende wijken, wijkverkeersplannen met verkeersmaatregelen opgesteld. In de wijkverkeersplannen ‘Jagerlaan en omgeving’ en ‘Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark’ zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen die de ongewenste effecten van de verkeersmaatregelen binnnen het centrum moeten tegengaan. De verkeersmaatregelen  bestaan uit het instellen van eenrichtingsverkeer in de volgende straten:

 1. Costerlaan van Jagerlaan tot Steynlaan;
 2. Krugerlaan van Joubertlaan tot Steynlaan (behalve tussen het hofje en de Krugerlaan in verband met laden en lossen van vrachtwagens en kans op blokkades);
 3. Jagerlaan van ingang parkeergarage Voorheuvel tot Antonlaan;
 4. Cronjélaan van Steynlaan tot Jagerlaan;
 5. Verlengde Slotlaan van Lindenlaan naar rotonde Boulevard - Antonlaan (nu al sprake van eenrichtingsverkeer van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur);
 6. Lyceumlaan van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard – Antonlaan;
 7. Pauw van Wieldrechtlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 8. Stationslaan van Prins Hendriklaan naar Bethanielaan;
 9. Professor Lorentzlaan van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan. In overleg met een vertegenwoordiging uit de omgeving Professor Lorentzlaan/Fransen van de Puttelaan en de wijkverenigingen wordt bepaald wanneer deze verkeersmaatregel geëffectueerd wordt.

Ontwerp-verkeersbesluiten

Deze ontwerp-verkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 in procedure gebracht met de definitieve verkeersbesluiten voor de verkeerscirculatiemaatregelen in het centrum. Belanghebbenden konden op de ontwerp-verkeersbesluiten binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant een zienswijze indienen bij het college. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de heroverweging van de verkeersbesluiten binnen de wijkverkeersplannen. We verwachten dat het college in april 2017 een besluit neemt over de ingediende zienswijzen en de vervolgprocedure.

3. Infrastructurele plannen buiten het centrum

Naast de verkeerscirculatiemaatregelen worden op een aantal wegen infrastructurele maatregelen getroffen:

 • Samen met een vertegenwoordiging van de Lindenlaan zijn aanvullende maatregelen opgesteld die de verkeersintensiteit moeten beperken. Deze maatregelen worden in overleg met de belanghebbenden vanaf januari 2017 verder uitgewerkt.
 • Ook worden infrastructurele maatregelen genomen op de Bergweg. De route Steynlaan – Bergweg – Jacob van Lenneplaan wordt namelijk de alternatieve noord-zuid route. Op het deel van de Bergweg zijn maatregelen nodig om deze verkeersstroom te faciliteren. Dit biedt meteen kans om op de Bergweg (tussen Steynlaan en Panweg) maatregelen te treffen die de snelheid verlagen en de veiligheid en de oversteekbaarheid vergroten. We hopen hier het ontwerpproces in januari 2017 af te ronden.


De maatregelen aan de Lindenlaan en de Bergweg zijn in de zomer van 2017 uitgevoerd. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden kan de belangrijkste verkeerscirculatiemaatregel in het centrum (afsluiten noord-zuid auto route via het voormalige tunneltje Klinker (Markt) uitgevoerd worden.

Wijkverkeersplannen fase 2

Uit de gesprekken met de bewoners voor het opstellen van de wijkverkeersplannen kwamen ook andere problemen naar voren op het gebied van inrichting (zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke kruispunten) en bijvoorbeeld parkeerbeleid. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier graag nog over in gesprek te willen. Dit wordt vormgeven in de tweede fase van de wijkverkeersplannen. De gesprekken van de wijkverkeersplannen fase 2 starten waarschijnlijk in februari 2017.

4. Verkeerseffecten sloop tunnel

Eind 2016 is de tunnel bij de Markt gesloopt. Tijdens de sloop van de tunnel was de weg tussen de Weeshuislaan en de uitrit van parkeergarage 1e Hogeweg afgesloten voor al het verkeer. De noord-zuidroute door het centrum was met deze afsluiting niet mogelijk. Het afsluiten van de noord-zuid route door het centrum is een belangrijke verkeersmaatregel in het verkeersplan van de centrumvisie.

Effecten van sloop tunnel

Voor en tijdens deze afsluiting zijn verkeerstellingen uitgevoerd. De uitkomsten van deze tellingen geven een globale indicatie van de verkeerseffecten van het verkeersplan uit de centrumvisie. Daarnaast is ook gekeken naar het effect op het gebruik van parkeergarages en bezoekersstromen door middel van WiFi-gebruik. In de 'Memo Monitoring Sloop Tunnel Markt' (pdf; 4.6MB) zijn de effecten van de sloop van de tunnel beschreven.

Achtergrondinformatie

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Aannemer A. Hak begint (namens Vitens) op maandag 3 juli 2017 met het vervangen van een waterleiding aan de noordoostkant van de 1e Hogeweg (zijde Meester de Klerkstraat). De hele waterleiding vanaf Vishandel Vossole tot en met de Benetton moet worden vervangen. De werkzaamheden vinden gefaseerd...

Lees verder >>

Supermarkt Corum, een supermarkt met Turkse levensmiddelen, is verhuisd naar de hoek Voorheuvel-Rozenstraat (voormalige pand van Scheer & Foppen).

Lees verder >>

Bouwvakkers in het centrum krijgen verrassingslunch in verband met Dag van de Bouw.

Lees verder >>

Wie regelmatig over het Emmaplein loopt heeft ongetwijfeld gezien dat er het een en ander verbouwd is. Eethuis Nazar heeft uitgebreid naar het pand waar voorheen de Rabobank een pinautomaat had. “Eigenlijk wilden we jaren geleden al dat deel van het pand erbij hebben, maar toen was dat niet...

Lees verder >>

Op maandag 8 mei 2017 start BAM Infra met de herinrichting van de Slotlaan. Om de bereikbaarheid van winkels en woningen te behouden wordt er in delen gewerkt. BAM Infra begint op de stoep, deze wordt opgedeeld in delen, en voert vervolgens de rijbaan in 2 delen uit. Eind september wordt de Slotlaan...

Lees verder >>