Verkeer

In de centrumvisie (inclusief verkeersplan) is opgenomen dat het centrum van Zeist aantrekkelijker moet worden om te winkelen en te verblijven. De voorgenomen verkeersmaatregelen in het centrum dragen bij aan het weren van het doorgaand verkeer uit het centrum.

Met het weren van dit verkeer ontstaat een centrum waarin verblijven centraal staat. Dit draagt bij aan een groen, gezond en gastvrij centrum, aangezien minder ruimte aan het gemotoriseerd verkeer hoeft te worden ingepast en meer ruimte ontstaat voor winkelend publiek en fietsers. Het centrum blijft voor autoverkeer en openbaar vervoer goed bereikbaar. Om de neveneffecten van de verkeersmaatregelen binnen het centrum op te vangen zijn er aanvullende wijkverkeersplannen opgesteld.

1. Verkeersmaatregelen binnen het centrum: Verkeersbesluiten

Nadat de gemeenteraad in 2015 instemde met de centrumvisie en het bijbehorende verkeersplan, zijn er diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Die gesprekken hebben geleid tot een aanvullende maatregel op de Korte Steynlaan die onder andere het busstation ontlast. Het college heeft vervolgens de verkeerscirculatiemaatregelen in procedure gebracht. Belanghebbenden hebben daarop zienswijzen ingediend.

Verkeerscirculatiemaatregelen

Op 6 december 2016 heeft het college besloten de volgende verkeerscirculatiemaatregelen in procedure te brengen:

 1. afsluiten Jagerlaan ter hoogte van de Slotlaan;
 2. openstellen busstation richting de Boulevard;
 3. afsluiten Korte Steynlaan voor autoverkeer;
 4. afsluiten Geiserlaan ter hoogte van de Steynlaan;
 5. eenrichtingsverkeer tunnel Meester de Klerkstraat richting de Weeshuislaan;
 6. afsluiten Rozenstraat ter hoogte van de Voorheuvel;
 7. afsluiten voormalig tunneltje Klinker (Markt) voor autoverkeer en openstellen voor busverkeer;
 8. afsluiten (korte) Weeshuislaan ter hoogte van de Slotlaan;
 9. eenrichtingsverkeer Slotlaan, tussen de 1e Hogeweg en de (korte) Weeshuislaan.

Vijf definitieve verkeersbesluiten

De 9 verkeerscirculatiemaatregelen zijn opgenomen in de volgende 5 verkeersbesluiten:

De 5 verkeersbesluiten zijn op 16 januari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Onderaan deze pagina onder de kopjes 'Achtergrondinformatie' vindt u meer informatie, zoals resultaten van berekeningen met het verkeersmodel en visualisaties van de verkeersmaatregelen.

Binnen de inzagetermijn stond voor belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, de mogelijkheid open om beroep in te stellen bij de rechtbank. Inmiddels is bekend dat een aantal partijen beroep heeft aangetekend. Op 17 augustus 2017 vond de rechtszitting plaats. De rechter heeft aangegeven binnen 12 weken een uitspraak te doen.

2. Verkeersmaatregelen buiten het centrum: 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' en 'Jagerlaan en omgeving'

Naast de verkeersmaatregelen in het centrum zijn, in overleg met bewoners van de desbetreffende wijken, wijkverkeersplannen met verkeersmaatregelen opgesteld. Deze maatregelen moeten de ongewenste verkeersstromen die door de verkeersmaatregelen in het centrum kunnen ontstaan opvangen. In de wijkverkeersplannen ‘Jagerlaan en omgeving’ en ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen die de ongewenste effecten van de verkeersmaatregelen binnen het centrum moeten tegengaan.

De ontwerp-verkeersbesluiten voor het instellen van de verkeersmaatregelen uit de wijkverkeersplannen ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ en ‘Jagerlaan en omgeving’ zijn ook op 16 januari 2017 gepubliceerd. Belanghebbenden konden tot 6 weken na publicatie van de ontwerp-verkeersbesluiten een zienswijze bij ons indienen. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij onze heroverweging van het ontwerp-verkeersbesluiten.

Wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving'

Het wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving' bestaat uit het instellen van eenrichtingsverkeer op de straten:

 1. Costerlaan, van Steynlaan tot Jagerlaan (behalve tussen de Krugerlaan en het hofje);
 2. Krugerlaan, van Joubertlaan tot Steynlaan;
 3. Jagerlaan, van Costerlaan tot Antonlaan;
 4. Cronjélaan, van Steynlaan tot Jagerlaan;

Op het ontwerp-verkeersbesluit zijn een aantal zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het verkeersbesluit.

Publicatie verkeersbesluit wijkverkeersplan 'Jagerlaan en omgeving'

Het verkeersbesluit met de verkeerscirculatiemaatregelen ‘Jagerlaan en omgeving’ (kenmerk 0238102) is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie kunnen belanghebbenden binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.

Wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark'

Het wijkverkeersplan ‘Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark’ worden op verschillende wegen eenrichtingsverkeer ingesteld om een ongewenste verkeersstroom door de wijken te voorkomen.
Voor deze verkeerscirculatiemaatregelen is op 16 januari 2017 een ontwerp-verkeersbesluit gepubliceerd.

Verschillende inwoners en organisaties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben geleid tot een heroverweging van het verkeersbesluit.

Eenrichtingsverkeer op de Stationslaan

Het college heeft daarop besloten om het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationslaan van de Prins Hendriklaan naar Bethaniëlaan op te schorten. Deze verkeerscirculatiemaatregel is namelijk bedoeld om de verkeerssituatie ter hoogte van de basisschool te verbeteren en niet noodzakelijk voor het tegengegaan van de verkeerseffecten in het Wilhelminapark afkomstig van de verkeerscirculatiemaatregelen binnen het centrum. In overleg met de de omgeving wordt de komende periode onderzocht of een herinrichting ook niet voldoende is om verkeerssituatie ter hoogte van de school te verbeteren.

Eenrichtingsverkeer Professor Lorentzlaan

Daarnaast heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan. Tijdens deze bijeenkomst is met de aanwezigen gesproken over het moment
waarop het eenrichtingsverkeer ingesteld moet worden; al dan niet gelijktijdig met de overige verkeerscirculatiemaatregelen uit het wijkverkeersplan. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst  heeft het college besloten om een uitzondering voor het bestemmingsverkeer aan het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan toe te voegen en het eenrichtingsverkeer in de Professor Lorentzlaan gelijktijdig met de overige maatregelen uit het wijkverkeersplan in te stellen.
Na 1 jaar wordt de verkeersmaatregel geëvalueerd door het meten van onder andere verkeersstromen en de bevindingen van de politie.

Definitieve verkeersbesluiten

In het definitieve verkeersbesluit zijn de volgende verkeersmaatregelen opgenomen:

 1. Verlengde Slotlaan, van Lindenlaan naar rotonde Boulevard-Antonlaan;
 2. Lyceumlaan, van Fransen van de Puttelaan naar rotonde Boulevard–Antonlaan;
 3. Pauw van Wieldrechtlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan;
 4. Professor Lorentzlaan, van Boslaan naar Fransen van de Puttelaan (met een uitzondering voor bestemmingsverkeer).

Publicatie verkeersbesluit wijkverkeersplan 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark'

Het verkeersbesluit voor de verkeerscirculatiemaatregelen 'Lyceumkwartier(-zuid)/Wilhelminapark' (kenmerk 0238103) is 21 augustus 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen na publicatie binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.

3. Infrastructurele plannen buiten het centrum

Naast de verkeerscirculatiemaatregelen worden op een aantal wegen buiten het centrum infrastructurele maatregelen getroffen:

 • Samen met een vertegenwoordiging van de Lindenlaan zijn aanvullende maatregelen opgesteld die de verkeersintensiteit moeten beperken.
 • Ook worden infrastructurele maatregelen genomen op de Bergweg. De route Steynlaan–Bergweg–Jacob van Lenneplaan wordt namelijk de alternatieve noord-zuid-route. Op het deel van de Bergweg zijn maatregelen nodig om deze verkeersstroom te faciliteren. De aanpassingen aan deze route moeten in september 2017 klaar zijn.

Wijkverkeersplannen fase 2

Uit de gesprekken met de bewoners voor het opstellen van de wijkverkeersplannen kwamen ook andere problemen naar voren op het gebied van inrichting (zoals te smalle stoepen of onoverzichtelijke kruispunten) en bijvoorbeeld parkeerbeleid. De deelnemers aan de dialoog hebben aangegeven hier graag nog over in gesprek te willen. Dit wordt vormgeven in de tweede fase van de wijkverkeersplannen. De gesprekken van de wijkverkeersplannen fase 2 zijn inmiddels opgestart.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Updates

Kruidvat ziet toekomst in Zeist

dinsdag 22 augustus 2017

Het centrum van Zeist heeft 2 vestigingen van de bekende drogisterijketen Kruidvat, aan de Slotlaan en aan de Voorheuvel. Beide winkels gaan de komende tijd vernieuwen.

Lees verder >>

Sloop luifel Meester de Klerkstraat

dinsdag 22 augustus 2017

De luifel in de Meester de Klerkstraat wordt gesloopt. De werkzaamheden starten op 28 augustus en duren 3 weken. Er wordt een tijdelijke verkeersomleiding ingesteld op 4, 5 en 6 september.

Lees verder >>

Voor de bouwvak is al een deel van de Slotlaan vernieuwd. Er ligt nieuwe bestrating en er zijn plantenvakken aangebracht. Op maandag 14 augustus gaat de aannemer verder met het gedeelte vanaf de Jagerlaan tot aan de Steynlaan. Ook het plein tussen het Pastalokaal en de Reünie wordt in dit deel...

Lees verder >>

Onderhoudswerkzaamheden Stedin

dinsdag 8 augustus 2017

In de week van 14 augustus vervangt aannemer Dynniq (namens Stedin) op de 1e Hogeweg (ter hoogte van de kruising met de Kerkweg) twee kleine stukjes gasleiding. De onderhoudswerkzaamheden van Dynniq nemen een paar dagen in beslag. Omdat het om kleine onderhoudswerkzaamheden gaat is de hinder zeer...

Lees verder >>

Start herinrichting Voorheuvel

dinsdag 8 augustus 2017

Op maandag 14 augustus start BAM Infra met de herinrichting van de Voorheuvel. Om de hinder van de herinrichting te beperken wordt de Voorheuvel in delen aangepakt. De aannemer start met het gedeelte vanaf de Rozenstraat tot aan de hoek van de Klinker (Brasserie de Punt). De werkzaamheden bestaan...

Lees verder >>